فرهنگ سازمانی، راه حل مشکلات

چطور فرهنگ مشتری بر تجربه ای که مشتری کسب می کند تاثیر می گذارد؟ درهر سازمانی خواه یا ناخواه یک فرهنگ وجود دارد و کلید موفقیت هم این است که شما تعیین کننده این فرهنگ باشید وقبل ازاین که این فرهنگ کاملا شکل بگیرد ،زمام کار را بدست گرفته و درشکل گیری اش کاملا حساب […]