چطور مسئول پشتیبانی مشتری استخدام کنیم؟

استخدام درست، اولین گام در موفقیت قسمت پشتیبانی از مشتریان اهمیت بسیار زیادی دارد و در تاثیرگذاری برندتان در اذهان عمومی از اهمیت فراوانی برخوردار است .در گذشته استخدام پشتیبان تنها به میزان بودجه موجود بستگی داشت. بهترین و با تجربه ترین کاندیداها درمقابل افراد بی تجربه و بی ذوق کنار گذاشته می شدند، چون […]

فرهنگ سازمانی، راه حل مشکلات

چطور فرهنگ مشتری بر تجربه ای که مشتری کسب می کند تاثیر می گذارد؟ درهر سازمانی خواه یا ناخواه یک فرهنگ وجود دارد و کلید موفقیت هم این است که شما تعیین کننده این فرهنگ باشید وقبل ازاین که این فرهنگ کاملا شکل بگیرد ،زمام کار را بدست گرفته و درشکل گیری اش کاملا حساب […]